Looking For Help?

Sledovat

Omezená Záruka Na Spotřebitelské Produkty A Příslušenství

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na

základě licence společnosti Binatone Electronics International LTD („BINATONE“).

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento

výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství

(„příslušenství“) prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad

materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato

záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.

Co společnost BINATONE udělá?

Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního

uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli

výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme

použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové

výrobky, příslušenství či díly.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY

OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, BUDOU

OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. V OPAČNÉM

PŘÍPADĚ BUDE OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÁ V RÁMCI TÉTO

VYJÁDŘENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY PROVEDENA VÝLUČNĚ NA NÁKLADY

SPOTŘEBITELE A POSKYTNUTA MÍSTO VŠECH JINÝCH ZÁRUK,

VYJÁDŘENÝCH I NEPŘÍMÝCH. SPOLEČNOSTI MOTOROLA ANI BINATONE

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU ODPOVĚDNOST, NA ZÁKLADĚ

SMLOUVY ANI ÚJMY (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY NAD RÁMEC

KUPNÍ CENY VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ZA

ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU INFORMACÍ

ANI JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ V SOUVISLOSTI SMOŽNOSTÍ ČI

NEMOŽNOSTÍ VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POUŽÍVAT, A TO V PLNÉM

ROZSAHU, VE KTERÉM TYTO ŠKODY MOHOU BÝT DLE ZÁKONA

POPŘENY.

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo

následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená

omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje

určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých

jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje

Délka platnosti záruky 

Spotřební produkty 

 

Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.

 

Spotřební příslušenství 

 

Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.

 

Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo výměně

 

Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

 

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného

opotřebení je ze záruky vyloučena.

Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném

nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.

Nesprávné používání. Vady a škody způsobené (a) nesprávným provozem,

skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti,

jako například fyzického poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku

v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti,

nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým

teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro

komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu

používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost

MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.

Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo

škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních

zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi

jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Jakékoli vady nebo škody způsobené

servisem, testováním, nastavením, instalací, údržbou, úpravou nebo změnou

provedené kýmkoli jiným než společnostmi MOTOROLA, BINATONE nebo

jejich autorizovanými servisními středisky jsou ze záruky vyloučeny.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo

datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b)

s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími

sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly

jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství

v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo

využívat, jsou ze záruky vyloučeny.

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené

telefonní číslo:

+49 (0) 1805 938 802 v Evropě

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

 

Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a

riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE.

Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní

doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace

o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný

záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a

především (e) vaši adresu a telefonní číslo.

Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností

BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli

předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli

publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a

prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti

BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk