Looking For Help?

Obserwuj

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria konsumenckie

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria konsumenckie („Gwarancja”)

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji

przez firmę Binatone Electronics International LTD („BINATONE”).

Jaki jest zakres tej gwarancji?

Z zastrzeżeniem opisanych poniżej wyjątków firma BINATONE gwarantuje, że

wyprodukowany przez nią produkt marki Motorola („Produkt”) lub atestowane

akcesorium („Akcesorium”) sprzedane do użytku z tym produktem będą przez

podany poniżej okres wolne od wad materiałowych i wad wykonania pod

warunkiem użytkowania w normalnych warunkach. Ta gwarancja jest wyłączna

i nie podlega przeniesieniu.

Komu przysługuje gwarancja?

Gwarancja przysługuje tylko oryginalnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

Do czego zobowiązuje się BINATONE?

Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor dokona według własnego

uznania i w komercyjnie uzasadnionym terminie bezpłatnej naprawy lub

wymiany Produktu lub Akcesorium, które nie spełniają wymogów tej gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania identycznych funkcjonalnie

odnowionych/naprawionych/używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów

lub części.

Jakie inne ograniczenia obowiązują?

WSZELKIE INNE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM M.IN.

DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BĘDĄ OGRANICZONE DO

OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI,

A W INNYCH PRZYPADKACH NAPRAWA LUB WYMIANA NA MOCY

NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI JEST

WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM KONSUMENTA I ZASTĘPUJE

WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.

MOTOROLA I BINATONE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) ZA

SZKODY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB

AKCESORIUM ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE

ANI NASTĘPCZE SZKODY, UTRATĘ DOCHODÓW LUB ZYSKÓW,

ZDOLNOŚCI PROWADZENIA INTERESÓW, INFORMACJI LUB INNE

STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z

MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

LUB AKCESORIÓW W PEŁNYM ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE SZKODY MOGĄ

ZOSTAĆ PRAWNIE WYŁĄCZONE.

W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone ograniczanie lub wyłączanie

szkód przypadkowych lub następczych lub ograniczanie długości gwarancji

dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą być

nieważne. Na mocy tej gwarancji zyskujesz konkretne prawa, a ponadto mogą

przysługiwać Ci inne prawa w zależności od jurysdykcji.

 

Objęte produkty

Okres gwarancyjny

Produkty konsumenckie

 

Dwa (2) lata od oryginalnej daty zakupu produktów przez pierwszego konsumenta, który nabył produkt.

 

Akcesoria konsumenckie

 

Dziewięćdziesiąt (90) dni od oryginalnej daty zakupu akcesoriów przez pierwszego konsumenta, który nabył produkt.

 
Produkty i akcesoria konsumenckie podlegające naprawie lub wymianie

Pozostały okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrócenia konsumentowi, zależnie od tego, który okres jest dłuższy.

 

Wyjątki

Normalne zużycie. Gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji, naprawy i

wymiany części na skutek normalnego zużycia.

Akumulatory. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko akumulatory, których

pojemność po całkowitym naładowaniu spadła poniżej 80% pojemności

znamionowej, a także akumulatory, z których wyciekł elektrolit.

Niewłaściwe i nadmierne użytkowanie. Wady i uszkodzenia, których

powodem jest: (a) nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie, niewłaściwe

lub nadmierne użytkowanie, wypadek lub zaniedbanie, np. fizyczne

uszkodzenie (pęknięcia, zadrapania itp.) powierzchni produktu spowodowane

niewłaściwym użytkowaniem; (b) kontakt z płynem, wodą, deszczem, skrajną

wilgocią lub nadmiernymi ilościami potu, piachem, ziemią itp., skrajnym

gorącem lub żywnością; (c) użytkowanie Produktu lub Akcesoriów do celów

komercyjnych lub narażanie Produktu lub Akcesoriów na niewłaściwe

użytkowanie lub warunki; lub (d) inne działania niezależne od MOTOROLA lub

BINATONE, nie są objęte gwarancją.

Korzystanie z Produktów i Akcesoriów marki innej niż Motorola. Wady lub

uszkodzenia wynikające z korzystania z Produktów i Akcesoriów lub innych

urządzeń zewnętrznych marki innej niż Motorola lub nieposiadających jej atestu

nie są objęte gwarancją.

Nieautoryzowane serwisowanie lub modyfikacja. Wady lub uszkodzenia

spowodowane serwisowaniem, testowaniem, regulacją, instalacją,

konserwacją, zmienianiem lub modyfikowaniem w jakikolwiek sposób przez

kogokolwiek innego niż firmy MOTOROLA, BINATONE lub ich autoryzowane

centra serwisowe nie są objęte gwarancją.

Produkty zmienione. Produkty i akcesoria, których (a) numery seryjne i

oznaczenia dat zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone; (b) plomby zostały

uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c) numery seryjne nie pasują do siebie

lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są niezgodne, są

wyłączone z ochrony gwarancyjnej.

Usługi komunikacyjne. Wady, uszkodzenia lub awarie Produktów lub

Akcesoriów spowodowane jakimikolwiek usługami komunikacyjnymi lub

sygnałami, których jesteś abonentem lub które wykorzystujesz z Produktami lub

Akcesoriami nie są objęte gwarancją.

Jak oddać produkt do naprawy gwarancyjnej lub uzyskać inne

informacje?

W celu serwisowania lub uzyskania informacji, zadzwoń pod numer:

+49 (0) 1805 938 802 w Europie

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Otrzymasz instrukcje wysłania Produktów lub Akcesoriów na własny koszt i

ryzyko do autoryzowanego centrum serwisu naprawczego firmy BINATONE.

W celu serwisowania musisz wysłać: (a) Produkt lub Akcesorium; (b) oryginalny

dowód zakupu (paragon) z datą, miejscem i nazwą sprzedawcy Produktu; (c)

jeśli w pudełku znajdowała się karta gwarancyjna, wypełnioną kartę

gwarancyjną z numerem seryjnym Produktu; (d) opis problemu; oraz, co

najważniejsze, (e) swój adres i numer telefonu.

Niniejsze zasady i warunki stanowią pełną umowę gwarancyjną między Tobą i

BINATONE w odniesieniu do zakupionych przez Ciebie Produktów lub

Akcesoriów i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub oświadczenia, w tym

oświadczenia zamieszczone w jakichkolwiek publikacjach pisemnych lub

materiałach promocyjnych wydanych przez BINATONE lub oświadczenia

złożone przez jakiegokolwiek przedstawiciela lub pracownika BINATONE, które

mogły zostać złożone w związku ze wspomnianym zakupem.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk